KSN Minute: Freshman Impact

KSN_LOGO_ICON-page-001
Andy reviews the freshmen impact on the PSU team.